۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

وحدت در بین مردم ایجاد می گردد!یااحزاب؟

1_بدون تردید تمامی نیروها,وجریانهای مردمی واحزاب قبول دارندکه اهداف اصلی جنبش ،بر قراری حاکمیت مردم ؛بر مبنای جمهوری سکولار ،آزادی احزاب ومطبوعات وقلم ؛و ایجاد امکانات مساوی برای تمامی مردم در سراسر کشور ،واجرائی نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر والحاقیه های بعدی آن در کشور عزیزمان ایران می باشد.

بنا براین وحدت ملی بر مبنای اصول یاد شده فوق،قابل تعریف وحاصل شده است .وزمینه های آن از هرنظر فراهم می باشد.

2-با  توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی وخواست ها وآرمانهاوحافظه تاریخی همان گروه وطبقه اجتماعی نهفته است.؛بنا براین هر حزب ویا گروه را می توانیم نماینده آرا ونظرات وخواست های بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آنهااست.(پس بدین ترتیب احزاب ومردم از هم غیر قابل تفکیک می باشند،وهرکدام می توانند موجب وحدت ملی گردند.) که بدین ترتیب لازم است که اقدامات  تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند .تا منجربه وحدت ملی لازم جهت سرنگونی نظام ولایت فقیه گردد.

3-از آنجا که تمام ملت ایران با هر زبان ودر هر منطقه از کشورمان بطور مساوی مورد ستم وظلم حاکمیت ولایت فقیه قرار دارند،از تمام احزاب وگروها وسازما نها وزندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش آزادیبخش ملت ایران ،در زمان صدور بیانیه ها وپیگیری خواستها ی جنبش ،سعی در وحدت بین مردم داشته با شند ومانع از طرح خواستهای گروهی وقومی گردند ،وبدین ترتیب وحدت ملی رااستحکام به بخشند،

هیچ نظری موجود نیست: