۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

خامنه ای ؛!این روزها باز روز شادی توست !!

خامنه ای هر چه بیشتر نیزه هایت را بر گلوی ملت فشار دهی؛ رسوا تر می شوی، این قانون طبیعت (فیزیک)است!
خامنه ای ؛پرونده گماشتگانت یکی پس از دیگری علی رغم میلت ،باز می شوند،وملت محکم تر؛ وتو رسواتر ومزدورانت سست تر!!
آنروزها که دستانت را در دستان تن فروشان ووطن فروشان ودین فروشان  وچپاولگران ودزدان  بر علیه ملت قرار دادی به قصد سرکوب اراده ملت؛!!امروز را نمی د یدی ؟!!باز هم امروز، روز خوب توست .!
خامنه ای هرچه به جلو فرار کنی ؛فقط برای یک روزویا چند شب است ؛بلاخره ،این فرارها نه مقصدی دارد ونه نتیجه ای وباز تو می مانی وما!!
خامنه ای آنقدر رسوایت خواهیم کرد ،که به حال قذافی وصدام حسرت بخوری!!


هیچ نظری موجود نیست: