۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

آهای!مردم مصر


 مصریان ؛!!!!!!
جوانان میدان آزادی (التحریر)!!
انقلابتان را رها نکنید،کفتاران ولاشخوران از  کمین خارج شده اند؛!! ملت وکشورتان را خواهند بلعید ؛!!! اینها هیولا هستند ،حدومرزی هم ندارند ،به تمام حقوق شما تجاوز خواهند کرد؛!!در مقابلشان بایستید ،خطر اینها  بمراتب بیشتر ازاستبداد مبارک  است؛!!!
صدایم اگر ضعیف است ؛شماها شنوائیتان را بیشتر کنید ؛!اگر بدنبال دشمن وموانع توسعه در مصر هستید ، موانع ودشمن  در بیرون نیست ،در درون است ؛در کنا رتان ایستاده ،این روزها مهاجم شده اند،بدنبال فریب مردم دشمن رادر خارج از کشور اعلام میکنند ؛ مدعی هستند که برای خود چیزی نمی خواهند ،وبدنبال نجات مردم وسعادت اخروی آنها هستند!،وبرای امروزو زندگی مردم وسعادت دنیوی مردم ؛برنامه ای ندارد،یا اگر چیزی می کویند دروغ می گویند!چون بنای ذهن وفکرشان احکام شریعت است ،جائی که خرد وعقل واراده وعلم وتجربه  حضوری ندارند ؛زیرا این دونقیض یکدیگرند،!!
حرکت شماها برای  حاکمیت مردم مصروآزادی احزاب ومطبوعات واجرائی نمودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است .با کسانی که مخالف این برنامه های شما هستند ،مبارزه کنید ،دشمن فعلی شما اینها هستندو...

هیچ نظری موجود نیست: