۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

چرا تشکیل حزب وجبهه مقاومت سیاسی در فضای مجازی ،تنها و بهترین راه کار ما در شرایط کنونی است؟2با توجه به اینک  تمامی ملت ایران یک درد دارند،وآنهم شریعتمدارها در ظاهر حاکمند وچپاولگران در باطن ؛!!!دشمنان وحاکمین همدیگر رامی شناسند، وما نه !!  آنها از تمامی ابزارهای حاکمیت بهره می برند؛ ولی مردم را ندارند،ناچار به سرکوب هستند واز مزدوران بهره می برند.ا !!
ملت با ماست واما! برنامه نداریم،نظم نداریم ؛مبتلا به حرکت های خودبخودی هستیم ،وچون سازمان نداریم ،مزدوران ولایت می توانند در خیلی مواقع اداره برنامه ها ی مارا بعهده بگیرند وبزرگترین ضربه را به ما بزنند.اطلاع رسانی خیلی ضعیف است ؛تنها این فضای مجازی را داریم ،وشبکه های ماهواره ای!!!وبا استفاده از  حرکت های خود بخودی ما توسط حاکمیت ؛!!حرکت های مزورانه و حیله گرانه نیروهای مزدور ولایت فقیه را در این فضا مجازی وشبکه های ماهواره ای می دانیم !
وهر روز شاهد تلفات بیشتر وافتادن در دامهای این تبهکاران؟
چه باید کرد؟!!
ما تنها یک راه داریم وآنهم شکل دادن ونظم بخشیدن وآگاهانه کردن بر نامه ها وحرکت هایمان است ، 
باید هر چه سریعتر در فضای مجازی وبا توجه به نیروهای پاک وصادق در این فضا به یارگیری اقدام گردد،
که نحوه برنامه ها وچگونگی عملکرد هریک از یاران در محیط کار ومحلات ودانشکاهها مشخص خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست: