۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

شادی ؛!!!!بعد از سقوط دیکتاتورها

دیکتاتوها ؛!!! قاتلین فکر واندیشه ورای هستند !
دیکتاتورها!!!جامعه انسانی را به بند می کشند!!
دیکتاتورها !!بزرگترین مانع تکاملی جامعه بشری هستند!!!
دیکتاتورها !تنها به زندان ومزدور و..می اندیشند؛!!!
پس با سقوط هر دیکتا تور در هر جای جهان بلاخص در همسایگی مان کشورهای سوریه ولیبی و..جشن وسرورمی گیریم ،این خواست ملت استبداد زده کشورمان است.

هیچ نظری موجود نیست: