۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

اگر مطبوعات وقلم وروزنامه نگاران واحزاب آزاد بودند؛اخلاقیات تا این حد سقوط میکرد؟!!!

آیا ما امروز شاهد مرگ هاله ها وداداشی ها و...می بودیم ؟!!
آیا شاهد این همه نزاع های خیابانی در روز بودیم؟!!
آیا شاهد این همه ازدحام در کلانتری ها ودادسراها ودادگاهها بودیم ؟!!
آیا دروغ وکلاهبرداری جای هوشیاری وابداعات واختراعات را می  گرفت؟!!
آیاشاهد این همه آواره هموطنمان در سراسر جهان بودیم؟!!
ویا خروج این همه سرمایه کشور از مادی ومعنوی بودیم ؟!!
ویا این همه زندانی وزندانبان وشکنجه شده وشکنجه گرو...؟!!!
وتصرف اموال عمومی ومنا بع ملی توسط لاشخوران در سراسر کشور بودیم؟!!
ویا بی امنیتی و......

هیچ نظری موجود نیست: