۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

سوگند نامه جنبش سبز1-به توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی کشورمان وحافظه تاریخی مردم ما نهفته است ؛بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه نظراتشان را اعلام نمایند،(فعلا از طریق فضای مجازی وسایر وسائل ارتباط جمعی وبطور مخفی و......وبعد از آزادی کشورمان بطور علنی وبا متینگ ها و....)واگر نقد وانتقادی ویا رفع نقصی باشد باید بعد از آن صورت گیرد.2-از تمام زندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش سبز ،بدون وجود پسوند ها خواستها وبر نامه های مورد نیاز را پیگیری  نمایند ،وبدین ترتیب وحدت لازم را دربین گروه های جنبش ، ایجاد نمایند؛ وباید در این مرحله نیز پیشاهنگ ما با شند.واز عنوان زندانیان سیاسی کرد ویا بلوچ ویا مجاهدویا معلم و....اکیدا خوداری نمایند.3- تا قبول مرگی شرافتمندانه ،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را خالی نکنیم ،وبطور کل حق ترک کشور را بخود، ندهیم که فقط از این اقدام ترک سنگر ما نظام کثیف ولایت فقیه سود خواهد برد ولاغیر ،وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.4-بهر طریق ممکن آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام برای نظام مهلک است، وبرای ما تهیج وتبلیغ بیشتر است، در سازماندهی مردم  ونیز هر چه بهتر اجرا کردن بند 5 این سوگند نامه5-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این اقدام اگر چه امری است مستمر ولازمه شان ومقام انسانی است ،ولی در این برهه زمانی همچون مشعل نورانی است ،که راه بهتررابما وجامعه نشان خواهد داد،وموجب هراسانی و وحشت زدگی خفاشان ،ومرگ شب پرستان خواهد شد .


6-با توجه به بند 1-وقبول اینکه جنبش از لایه های متفاوتی تشکیل یافته ،پس نمایندگی های متفاوتی دارد ،بنا براین باید به اقدامات آنها احترام بگذاریم ،ودر این راه احترام به نظرات آقای محمد خاتمی وبرنامه های ایشان به عنوان نماینده بخشی از جنبش وسایر نمایندگی های جنبش در داخل وخارج ضرور می نماید ، وچنانچه نقدوبررسی لازم آید متعاقب هر اقدام عمل خواهیم کرد،تا بتوانیم تمام ریزش های حاکمیت را جذب نمائیم.وخود ریزش بنیادی نداشته باشیم.

7-با امید به پیروزی ملت ایران وبر قراری حاکمیت مردم ونفی هرگونه حاکمیت گروهی و فردی و..

هیچ نظری موجود نیست: