۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

برای مبارزه با نظام ولایت فقیه(هیولا )چه باید کرد؟قسمت 7_ سوگند نامه اعضای جنبش آزادیخواهی ملت ایران(سبز)


1-به توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی کشورمان نهفته است ؛بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که  تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که  همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه  نظراتشان را اعلام نمایند،(فعلا از طریق فضای مجازی وماهواره ها و......وبعد از آزادی کشورمان بطور علنی وبا متینگ ها و....)واگر نقد وانتقادی  ویا رفع نقصی  باشد باید بعد از آن صورت گیرد.


2-از تمام زندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش سبز ،بدون وجود پسوند ها اقدامات خودرا عملی نمایند ،وبدین ترتیب  وحدت لازم را دربین گروه های جنبش ، ایجاد نمایند؛ وباید در این مرحله نیز پیشاهنگ ما با شند.واز عنوان زندانیان سیاسی کرد ویا بلوچ ویا مجاهدویا معلم و....اکیدا خوداری نمایند.


3- تا قبول مرگی شرافتمندانه ،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را خالی نکنیم ،وبطور کل حق ترک کشور را بخود، ندهیم که فقط از این اقدام ترک سنگر ما نظام کثیف ولایت فقیه سود خواهد برد ولاغیر ،وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.


4-آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام  برای نظام مهلک است، وبرای ما تهیج وتبلیغ بیشتر.


5-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این همچون نوری است  درتا ریکی  داخل غار که چطور خفاشان را وحشت زده خواهد کرد.
6-با توجه به بند 1-وقبول اینکه جنبش از لایه های متفاوتی تشکیل یافته ،پس نمایندگی های متفاوتی دارد ،بنا براین باید به اقدامات آنها احترام بگذاریم ،ودر این راه احترام به نظرات آقای محمد خاتمی وبرنامه های ایشان به عنوان نماینده بخشی از جنبش وسایر نمایندگی های جنبش  در داخل ئخارج ضرور می نماید ، وچنانچه بررسی لازم آید متعاقب آنها عمل خواهیم کرد.

بامید پیروزی ملت ایران ونابودی هیولای حاکم.

هیچ نظری موجود نیست: