۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

روزهای خرداد :

30خرداد:

ظلمت نامت در آن قانون(اساسی) چنان گسترده است !

کس نمی بیند، خطوطی ،مطلبی ،حقی، حقوقی،عزتی!

و اینچنین شد که خود را مطلق پنداشتی!

و خواستی!؛

که نه نوائی داشته باشم، و نه نوری، ونه اراده ای، ونه حرکتی ،ونه وجودی؛؛؛؛

فقط سایه تو باشم؛؛؛؛

باز نور واراده ام هراسانت کرد !!
وحشی شدی !!

ومرگم را خواستی ؛!!!

وابتدا... از ندایم؛ وزیبائی ام شروع کردی؛؛

وشلیک کردی؛....

ولی ندیدی که فرزندانم راکه کُشتی،چطور با چشمانی باز، ومنتظر، مرگ را به آغوش گرفتند؛؛؛؛؛

هیچ نظری موجود نیست: