۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

خرداد:
روز ظهور اراده وتجدید حیات من ؛ وروز آغاز زوال حتمی تو!!
روز ما شدن من! با عشق...
روز زیبائی!
روز مرگ زشتی ها!
پس می ایم !
 به دنبال اراده ام می آیم ؛!!!
ما را می خواهم!
نه در پریشانی که در نظم ، نه در خشونت که در آرامش وصلابت وسختی ما!
نه در تهران که در همه سر زمینم !
نه با یک حزبم که با همه احزابم!
می آیم ،تا چپاول وفقر وظلم وستم دیگر نباشد!
می آیم تا بار دیگر طناب داری برای گردن فرزندانم نباشد!
می آیم تا دیگر مادری عزادار نباشد !
می آیم تا با هر قدم ما ؛ تو یک قدم به مرگ نزدیکتر شوی!
می آیم تا دو لتم تنها مدیر باشد ،وبه رای ملتم ،و نه ابزاری در دست چپاولگران وزور گویان وغاصبان!
می آیم تا همه اقوامم خودشان باشند ؛ ونه دیکتا تورها

هیچ نظری موجود نیست: