۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

آقای بروجردی؛ خط قرمز "علیه مصالح ومنافع ملت عمل کردن است" نه،آنچه راکه ذهن بیمار رهبرت می سازد!

اگر فکر می کنی تمامی  جنایاتی که علیه مردم ایران  روا داشته ای ؛ و با هر باند غارتگر  ومتجاوز به ملت ایران هم پیمان بودی وهستی!؛   با استفاده از" دشمنی با تابو های نخ نما شده"وبه خیال خود با (فحاشی به آمریکا )بخواهی به همه خیانت هایت  پوشش بدهی، خواهی توانست  پرونده سیاهت را پنهان کنی؛ کور خوانده ای؛  نه تو ونه سایر همپالکی هایت در آن مجلس فرمایشی تمامی  جنایت های شما اراذل واوباش علیه  مردم مفتوح وباز است؛  وبدون شک در آینده نزدیک به همه رسیدگی خواهد شد؛وامثال تو هم که این چنین جاق وچله شدی مطمئنا ابتدا توسط خود این نظام ولایی قربانی خواهی شد .

هیچ نظری موجود نیست: