۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

چرا.....

چرا جامعه پزشکی کشور هیچ عکس العملی نسبت به سلامتی ومقاومت قهرمانانه دکتر مهدی خزعلی از خود بروز نمی دهد؟
جرا احزاب ملی ؛وملی مذهبی ؛ نیز هیچ گونه عملی ویا آثاری از درد خود رانسبت به رنج مداوم وشکنجه های مستمر زندانیان سیاسی وخانوادههای آنها ندارد؟
برنامه های ما جهت 25بهمن به چه نحو خواهد بود ؟
آیا زمان مناسب تری از حالا وجود دارد ؟طبقه متوسط که کاملا بطور مکرر حضور وآمادگی خود را جهت حاکمیت مردم  اعلام نموده ، فقط حضور طبقات محروم جامعه است که بحران اقتصادی موجود،  می تواند بهترین حلقه اتصال جنبش طبقه متوسط با طبقات محروم جامعه باشد؛ که انتخاب شعارها وبرنامه های جنبش می تواند درد مشترک تمامی طبقات جامعه را مطرح ودرایجاد وحدت بین تمامی طبقات بسیار موثرباشد.
اعتراض سرداران سپاه به استبداد حاکم بر کشور هر روز عیان تر می شود.که این خود نوید پیروزی جنبش را بما می دهد!
بعد از 110سال مبارزه برای دموکراسی هنوز تاریخ وحرکت مردم را می خواهیم در اختیار ذهن خود قرار دهیم !ونمی دانیم تاریخ ، خود بستر مشخص دارد؛ ونقش ماروشنفکران تنها می تواند درتسریع وتصریح بخشیدن به حرکت ان موثر باشد.هیچ نظری موجود نیست: