۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

آقای خامنه ای ؛بعد از اسد چشم های جامعه ای جهانی نظاره گر سقوط توست!!!

آقای خامنه ای یک لحظه خودت را ،در جای قذافی قراربده ؛خودش در محاصره ،پسرانش همه یا کشته ویا تسلیم شده اند،وبخش زیادی از کشورلیبی دچار ویرانی شده،وگروه های زیادی از مردم یاآواره شده اندو یا مجروح ویا کشته ویاشهید راه آزادی!!
آقای خامنه ای ،توهم  همان راه را می روی که قذافی در پیش گرفت ،ولی فرزندان این خاک ،تجربه سال 57 را دارند ،راهی را که تو وجنایتکاران اطرافت  ترسیم کرده اید ،ما نخواهیم رفت ،بلاخره ما 33سال از اعراب جلوتریم ؛راه ما راهی است ،که هر روز بیشتر احساس عجز وناتوانی کنید؛ راهی است که ؛در همه شما بیگانگی محض ایجاد کنیم.وآنقدر تحت فشار تان می گذاریم ،که تسلیم محض شویدو...

هیچ نظری موجود نیست: