۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

میثاق جنبش آزادیخواهی ملت ایران(سبز)

1-به توجه به اینکه خواستگاه ومنشا پیدایش هر حزب وگروه سیاسی درنحوه شکل گیری گروهاو طبقات اجتماعی کشورمان وحافظه تاریخی مردم ما نهفته است ؛بنا براین هر حزب ویا گروهی را می توانیم نماینده آرا ونظرات بخشی از جامعه بدانیم پس احترام به مردم ،احترام به آرا واندیشه ها واراده آن بخش از مردم است. لازم است که تمام گروهای سیاسی و سازمانها واحزاب مورد احترام قرار گیرند ،وباید شرایط را طوری قرار دهیم ،که همگی احزاب وگروه های سیاسی بتوانند ،آزادانه وصادقانه نظراتشان را اعلام نمایند،(فعلا ازهر طریق ممکن ،وبعد از آزادی کشورمان بطور علنی وآزادو....)واگر نقد وانتقادی ویا رفع نقصی باشد باید بعد از آن صورت گیرد.
2-از تمام زندانیان سیاسی در خواست می شود ،برای ایجاد وحدت دربین نیروهای جنبش سبز ،بدون وجود پسوند ها ،خواستها وبر نامه های مورد نیاز خودرا پیگیری نمایند ،وبدین ترتیب وحدت لازم را دربین گروه های جنبش ، ایجاد نمایند؛ وباید در این مرحله نیز پیشاهنگ ما با شند.واز عنوان زندانیان سیاسی کرد ویا بلوچ ویا مجاهدویا معلم و....اکیدا خوداری نمایند.
3- تا آزادی کشورمان،بهیچ عنوانی سنگر های مبارزاتی مان را ترک نکنیم ،وبطور کل حق ترک کشور را بخود، ندهیم که فقط از این اقدام ترک سنگر ما ،نظام کثیف ولایت فقیه سود خواهد برد ولاغیر ،وخواهیم دید که چطور سایر یارانمان سریعا بما ملحق خواهند شد.
4-بهر طریق ممکن آرامش ظاهری نظام را بهم بزنیم ،که این اقدام برای نظام مهلک است، وبرای ما ترویج وتبلیغ برنامه های جنبش خواهد شد.ونیز  سازماندهی نمودن مردم  ؛وهر چه بهتر اجرا کردن بند 5 این سوگند نامه
5-آگاهی های لازم را بدرون جامعه ببریم ،که این اقدام اگر چه امری است مستمر ولازمه شان ومقام انسانی است ،ولی در این برهه زمانی همچون مشعل نورانی است ،که راه بهتررابما وجامعه نشان خواهد داد،وموجب هراسانی و وحشت زدگی خفاشان ،ومرگ شب پرستان خواهد شد .
6-با توجه به بند 1-وقبول اینکه جنبش از لایه های متفاوتی تشکیل یافته ،پس نمایندگی های متفاوتی دارد ،بنا براین باید به اقدامات واعمال آنها باعنوان همسنگر وهمراه نگاه کنیم ،ومراقبت وکسب اطلاعات لازم در جهت حفظ آنها  داشته باشیم ،واگرلازم آید نسبت به ترویج بر نامه های آنها هم اقدام نمائیم. 

7-با امید به پیروزی ملت ایران وبر قراری حاکمیت مردم ونفی هرگونه حاکمیت گروهی و فردیو..


هیچ نظری موجود نیست: