۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

چرا باید در فضای مجازی ولایت فقیه ومزدورانش را شکست دهیم.

.

ولایت فقیه ومزدورانش  در فضای مجازی بدنبال چه هستند؟

ولایت فقیه ؛نقش حیاتی وراهبردی حرکت آزادیخواهی مردم ایران را توسط این فضا بخوبی درک کرده ،وبدین خاطر اهداف پلید خودرا درفضای مجازی بشرح ذیل دنبال مینمایند.

1-تلاش در تفرقه بین نیروهای  جنبش در لباس های متفاوت وبا لینک های ( ضد دینی وضد لیبرالی وضد مجاهدینی وضد بنی صدری وضد ملی مذهبی وضدملی گرائی وضدتوده ای ویا جریان چپ و....)عمل می کنند.

ودر این را ما باید با احترام به تمامی احزابمان  ونظراتشان ؛این نقشه شوم نظام پوسیده ولی فقیه را نقش بر آب کنیم.

2-بر جسته کردن نقاط منفی دوران حاکمیت رهبران جنبش از قبیل قتل های سال 67 وقتل های زنجیرهای و....واین را باید همگی بدانیم موسوی وکروبی سال 90 باموسوی وکروبی سال 88 فرق دارند تا برسد به سالهای قبل از آن.

3-تلاش بر تفرقه ونیز وانمودی  دشمنی بین راهبران جنبش ، وباید بدانیم که رهبران جنبش بهیچ عنوان  قصد خود محوری وتکروئی ندارند .

4-تلاش بر توجه نیروهای جنبش به لینک های سکسی وازاین قبیل  تا حداقل زمانی را از ما بگیرند.

ما پیروزیم ،چون توان فکری وعلمی وعملی ما هزاران برابر  نیروهای ولایت فقیه است.ما پاکباخته هستیم وآنها مزدور.

هیچ نظری موجود نیست: