۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

روزهای خرداد :

تا 29 خرداد:
عریان شدی ، دستت در دست تن فروشان ودین فروشان ووطن فروشان وطالبان !!!
ومن با محرومان ومحبوسان وعالمان ومادران ؛؛
وزمان ؛؛این خالق نظم وانظباط وزیبائی وآرامش ؛ برای من !
وپریشانی !!وخشونت !!ودیوانگی !!برای تو!!!
آموزگار ویار ویاور من ؛
ودشمن تو!!!
وتودر بستر مرگ وشکنجه وستم وتجاوز وغارت پناه بردی !!!!
ومن در بستر زندگی وعشق ورهائی وآزادی ومسا وات وعلم ؛؛؛

هیچ نظری موجود نیست: