۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

از وجود وحیات خانه سینما دفاع کنیم!

یک جامعه انسانی تنها با وجود نهاد های مردمی و انجمن ها ویا هرنوع سازمانی که بلحاظ  زمانی ومکانی بتواند  مظهر اراده مردم واصناف وطبقات اجتماعی  باشد ، قابل تعریف است والا مردمی که بصورت گله ای زیست کنند ، همان است که  ما در هزاران سال قبل زندگی می کردیم.وامروز هم تفاوتی با آن زمان نخواهیم داشت.
پس برای اثبات انسان بود نمان از هر نهاد مردمی دفاع نمائیم.,وامروز که خانه سینما که یکی از همین نهادهای مردمی است ،زیر فشار همین گله های انسان نما در معرض فروپاشی است ،بهر شکل ممکن از وجود وحیات این نهاد مردمی دفاع کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: