۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

مطلق اندیشی بلای جان وفرهنگ وتمدن ما در طول تاریخ بوده است!

اساسا مطلق اندیشی منطق حاکمان ما در طول تاریخ بوده وموجبی برای اضمحلال ونابودی تمامی تمدن وفرهنگ ما گردیده است؛ چون هرزمان که حاکمین ،  استیلای کامل برمردم کشور ودیگر همسایگان یافتند ؛ به همان نسبت خودرا مطلق انگاشتند ، ونه به اراده مردم اعتنائی  می کردند؛  ونه به اطرافیان خود با نگاه دوست وهمراه می نگریستند،  که بطور حتم ، هم مردم وهم همراهان حاکم  در به قدرت رسیدنش نقش تعیین کننده ای داشته اند. وحاکمین هم  مدیون آنها بوده؛ ووقتی حاکمین از دشمنان رویاروی خود فارغ می شدند ، به این بیماری مبتلا می شدند ؛ ونگاه مطلق خودرا ابتدا از نابودی  اطرافیان خود آغاز می کردند،  وآنقدر مردم را خوار وبدبخت می دانستند که در جنگها آنها را وسیله دفاع برای حفظ خود می دانستند به حدی که از آنها دیوار گوشتی درست می کردند،  وبطور حتم وقتی که سپاه دشمن فائق می آمد، مردم انگیزه ای برای دفاع از نظام قبل نمی دیدند وبراحتی سلطه بیگانه را قبول می کردند.(چون تفاوتی بین حاکم قبل ودشمن غالب وجود نداشته است.، وبطور کل در یک جامعه طبقاتی که یک طبقه ازهر نظر محروم واقع شود ومورد ظلم وستم گروه وجریان حاکم قرار گیرد، معمولا نمی تواند از مهاجمین غالب متنفر باشد؛ چون هیچ تعصب وغیرتی در مردم محروم ، نسبت به حاکمین باقی نمی ماند.) که نمونه آن شکست ساسانیان وقبول سلطه اعراب توسط مردم پس از شکست ؛ ونیز شکست صفویان است به حدی که محمود افغان انتظار مقاومت مردم قزوین را نداشت وبعد از مقاومت انها آن خشونت وبی رحمی را بر مردم اصفهان روا داشت؛ وبعد از شکست افاغنه برهبری نادر قلی میرزا افشار وپیدایش سلسله افشار در کشور باز مجددا حاکم ، خودرا مطلق دانست ولحظه ای به علل وعوامل شکست صفویه نیندیشید؛ وباز بفکر تسخیر سرزمینهای همسایه ولشکر کشی های ابلهانه افتادند؛  ونه بفکر ایجاد نطامی مردم محور بودند ؛ که کشور را قوام بخشند، وتا بعد از خود؛ کشور را به ورطه هولناک مرگ دچار ننمایند؛!
امروز هم حاکمین نه به فکر مردم هستند ونه به کشور می اندیشند وتمام مردم وکشور را ملعبه دست خود می دانند وهیچ ابائی از قربانی کردن مردم ونابودی کشور ندارند، وهردو را خوراکی میدانند برای ذهن بیمارشان، واین باربرای  مطلق اندیشی خود از دین هم مایه گرفته اند؛ وخوی وخصلت خودرانیز به منطقه کشانده اند واز هر نوع هزینه کردن اموال وبودجه ملت ایران در این راه کوتاهی نمی کنند؛ و یکدستشان در یمن است ، دست دیگرشان در غزه ولبنان وسوریه ودست دیگر در عراق و.ودست دیگر هم در افغانستان وپاکستان !!
ودست های پنهانشان در همه جا؛ ؛ واین منطق پلید آنها را بدانجا کشانده ، که کشورهای آزاد را از قبیل  آمریکا واروپا و.....را دشمن وباطل مطلق می دانند، وخود را حق مطلق!  وسایر کشور ها را کافر مطلق که حکم انها هم مشخص است .و تخریب ونابودی هرکدام از این کشور های فوق را و تمدن آنها را بهرشکل ممکن وهر وسیله مجاز؛  واین را برای خود پیروزی می دانند، تا آنجا که خود را در مقابل تمام قدرت های جهان ، مطلق می دانند
تا فردائی دیگر که دستهایشان قطع شود وباز احساس یاس وسرخوردگی مطلق! تا جائی که هر چه را که خود داریم بد وهرچه که رقیب دارد خوب!!
وباز سرکشیدن جام زهر و ومرگ زودرس!

هیچ نظری موجود نیست: