۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

نظام سلطنتی ونظام ولایت فقیه دو روی یک سکه اند!

این بی خردی است که وقتی حاکمیت نظام سلطنتی بر کشور است،  مردم را در دافعه خودکامگی وبی برنامگی وبی نظمی وعبثی وبیهودگی وپوچی این نظام قرار دهیم وترویج نظام دینی را بکنیم، که با مضامین اخروی آمیخته است وحداقل معنا ومفهوم زندگی را در دنیای پس از مرگ می بیند؛  ووقتی که نظام دینی بر کشورحاکم شد،  مردم را در دافعه این نظام که همانا دشمن سرسخت  آزادی های طبیعی ومدنی وسیاسی است، وبدنبال آمال وآرزوهایش در دوران کهن تاریخ میباشد ،! قرار دهیم. وباز دامن نظام ساطنت را باز کنیم وآنچه را که حق طبیعی مردم است در زیستن،  آنرا باز جاذبه نظام سلطنت قرار دهیم، ومجددا مردم  را بخوانیم به همین نظام واین دور باطل را همینطور تکرار کنیم تا ...امروز با کمک مزدوران ولایت فقیه ، واین ساده اندیشان سلطنت خواه،  چطور تلاش می شودموضوع جنبش سبز به انزوا کشیده شود ؛ ورهبران در بندواسیرش فراموش شوند، آیا این تنها خواسته مزدوران ولایت فقیه است یا ؟!  در هر صورت ولایت مدارها وسلطنت طلب ها دست در دست همدیگر گذاشته اند وچطور این امر مهم را انجام داده اند!  شخص رضا پهلوی می تواند برای خودش یک حزب داشته باشد، واین حق قانونی ایشان است وبعنوان رهبر یا عضو حزب فعالیت کنند، واینجانب اعتقاد به حاکمیت احزاب در کشور دارم ، وحق مخالفت با هیچ حزبی را نداشته وندارم ،  ولی سخنی کوتاه دارم با سلطنت طلبها ؛ که این را باید بدانیم که تمام بسترهائی که در کشور پهن است ونظام ولایت در آن غنوده است تماما توسط نظام سلطنت و درباریان گذشته  که امروز از پیروان سر سخت  شاهزاده و.. هستند ایجاد شده است؛ ومطمئنا اگر درباریان جدید هم که پس از فروپاشی این نظام بیایند،  آنها هم در همین بسترهائی که ولایت مدارها در کشور گسترده کرده اند،  با چهره ای بزک کرده ارام خواهند گرفت و.... یک نمونه آشکار از همین بستر سازی ها که از بزرگترین غارت اموال عمومی است وتوسط همین پیروان ولایت صورت می گیرد؛ و هیچگاه قابل پاک شدن نیست،  ثبت اراضی ملی در کشور است که همگی توسط همین درباریان صورت گرفته وشاهد آن هم راهروسازمان مسکن وشهر سازی وادرات منابع طبیعی است، مستقر در شهرستانها ؛  که میشود، حضور نمایندگان ویا وکلای همین وطن پرستان امروز را دید ویا  امار همین اراضی را ازمسئولان  انها گرفت !؛

هیچ نظری موجود نیست: