۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

باید ولی فقیه ومزدورانش را در فضای مجازی شکست دهیم.!!!ولایت فقیه ومزدورانش در فضای مجازی بدنبال چه هستند؟

ولایت فقیه ؛نقش حیاتی وراهبردی حرکت آزادیخواهی مردم ایران را توسط این فضا بخوبی درک کرده ،ومی داند که در این فضا ی مجازی است که نیروهای جنبش واهل قلم مابرای اولین بار در تاریخ کشورمان این امکان را یافته اند ، که ادبیات وسیاست ودین و...را به نقد عالمانه  بکشند.!!وبدین خاطراست که  اهداف پلیدش را درفضای مجازی بشرح ذیل دنبال مینمایند.

1-تلاش در تفرقه بین نیروهای جنبش ویا رهبران آنها در لباس های متفاوت وبا لینک های ( ضد دینی وضد لیبرالی وضد مجاهدینی وضد بنی صدری وضد ملی مذهبی وضدملی گرائی وضدتوده ای ویا جریان چپ و....)عمل می کنند.

ودر این را ه ما باید با احترام به تمامی نیر وهای جنبش واحزابمان ونظراتشان ؛این نقشه شوم نظام پوسیده ولی فقیه را نقش بر آب کنیم. وبخاطر داشته باشیم که طیفهای جنبش از روحانیون مبارز است تا ..چپ ها !!

2-بر جسته کردن نقاط منفی دوران مسئولیت  رهبران جنبش در جمهوری اسلامی از قبیل قتل های سال 60و67 وقتل های زنجیره ای و....ویا حتی نحوه چگونگی قانون اساسی ومتمم آن و...

3-تلاش بر توجه نیروهای جنبش به لینک های سکسی ویاازاین قبیل ....  تا حداقل زمانی را از ما بگیرند.

ما پیروزیم ،چون توان فکری وعلمی وعملی ما هزاران برابر نیروهای ولایت فقیه است.ما پاکباخته هستیم وآنها مزدور.دست ولایت فقیه در دست تن فروشان ودین فروشان ووطن فروشان و...ودست ما در دست ملت ایران بهمراه خا دمین واهل علم وادب و...

هیچ نظری موجود نیست: